Информация за сключени договори във връзка с проведена процедура: Избор с публична покана с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Сървър система – 1 бр.; Система за архивиране и съхранение на данни – 1 бр.

Обособена позиция 2: Технологично оборудване:

1.    Непрекъсваемо токозахранване UPS – 1 бр.

2.   Изграждане на компютърна мрежа с 14 броя изходящи точки /цялостна комплектовка/ – 1 бр., включваща:

    • Кабелна и захранваща мрежа/ – 14 бр.

    • Комутатор – 1 бр.;

    • UPS – 1 бр;

    • Маршрутизатор – 1 бр.;

3.   Сървърен шкаф – 1 бр.

Обособена позиция 3: Дигитална баркод система – 4 бр.“