Информация за сключен договор във връзка с проведена процедура:

Избор с публична покана с предмет:  “Придобиване и въвеждане на ERP система за управление на бизнес процесите в „МИМ-България“ АД”