На 13.03.2017г. “МИМ България” АД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.002-0449-C01 с Министерство на икономиката, за изпълнение на проект: „Развитие на управленския капацитет в “МИМ – България” АД чрез въвеждане на система за управление на ресурсите“. Проектът е финансиран по Оператична програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, схема BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“. Общата стойност на планираната по проекта инвестиция е 423 920,00 лв., от които безвъзмездната финансова помощ в размер на 296 744,00 лв. (252 232,40 лв. европейско и 44 511,60 лв. национално съфинансиране) и 127 176,00 лв. собствено съфинансиране.

Кратко описание на проекта

„МИМ  България“ АД е създадена през 1996г. като българо-италианско дружество, със цел да пренесе традициите в дизайна и качеството на италианските мебели, с фокус върху офис обзавеждането, на българския пазар. Компанията изгражда производствената си база на 35 км. от центъра на София, в Индустриална зона с. Петково, общ. Елин Пелин, където започва производството на първите си серии офис мебели, под контрола на италианския съсобственик и специалисти. Вече над 20 години „МИМ България“ АД произвежда широка гама мебелно обзавеждане за изграждане на съвременните публични пространства –   всички зони на офиса (фронт и бек офиси, зони за оперативна работа, общуване, почивка, преговори и обучение, контактни центрове), хотели, ресторанти и барове, зони за приготвяне на храна, общежития, болници, детски градини и училища, магазинно обзавеждане, както и изработването на мебели по индивидуални проекти на клиенти.

Проектното предложение на “МИМ България” АД е насочено към повишаване на конкурентните предимства и експортния потенциал на компанията чрез постигане на съответствие на предлаганите от фирмата продукти и услуги с международно признати стандарти, посредством обновяване и ресертификация на наличните системи за управление на качеството, съгласно стандарт ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, както и чрез насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги, като следствие от въвеждане на ERP система. Специфичните цели, които се поставят за изпълнение от проекта са:

 • Постигане на съответствие на предлаганите продукти с европейски и международни стандарти като фактор за повишаване на конкурентните предимства на фирмата на външен пазар;
 • Въвеждане и прилагане на ИКТ базирани системи и приложения за управление и организация на ресурсите, производствената дейност, и основните бизнес процеси, като по този начин се постигне увеличаване на конкурентоспособността и експортния потенциал на компанията.
 • Въвеждане и прилагане на ефективни системи за управление на процесите като средство за осигуряване на обективни гаранти за качество на продуктите, предлагани от компанията на европейския и световен пазар;
 • Повишаване на конкурентните предимства, чрез затвърждаване на външнотърговското партньорско и клиентско доверие към дружеството, на база внедрен модул за управление на отпадъците, с оглед осигуряване покриването на международните норми по опазване на околната среда посредством регулирано рециклиране и съхранение на отпадъците;
 • Повишаване качеството на цялата продукция;
 • Повишаване ефективността на производствения процес;
 • Подобряване на пазарните позиции на предприятието;
 • Нарастване на оборота и печалбата на предприятието;
 • Увеличаване на експортния потенциал и стабилно излизане на външни пазари.

Изпълнението на посочените цели ще доведе до развитие на управленския капацитет на дружеството, по-високо качество на предлаганите от него продукти, затвърждаване на пазарните предимства, повишаване на конкурентоспособността и експортния му потенциал.

 

Допустимите дейности, заложени в проектното предложение, които ще бъдат изпълнение в рамките срока за изпълнението му, включват:

 1. Дейност за развитие и укрепване на управленския капацитет, чрез ресертификацията на вече въведените от предприятието системи за управление съгласно ISO 14001:2015 и 9001:2015.
 2. Дейност за насърчаване използването на IT технологии и услуги, чрез придобиване и въвеждане на ERP система;
 3. Дейност за насърчаване използването на IT технологии и услуги,  чрез закупуване на ново оборудване, необходимо за функциониране на ERP системата;
 4. Визуализация на проекта.

 

Очаквани резултати след изпълнение на проекта

 • Придобити сертификати за внедрени системи за управление в дружеството, съгласно ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015.
 • Гарантирано високо качество на продуктите/услугите на дружеството;
 • Подобрени екологични показатели, минимизиран риск от екологични инциденти и последиците от тях.
 • Внедрена ERP система за управление на бизнес процесите в „МИМ – България“ АД – интегриран инструмент за гъвкаво и автоматизирано управление на комуникацията с клиенти и партньори, документи и транзакции свързани с тях, управление на складовото стопанство, управление на производството, оптимизиране на доставките, повишаване на продажбите, сервиз, финансово отчитане на дейностите в копанията.
 • Въведена ефективна система за управление процесите и по този начин подобряване качество на продуктите, предлагани от компанията на европейския и световен пазар;
 • Увеличена производителност на компанията;
 • Подобрено управление и контрол на ресурсите в дружеството;
 • Подобрени пазарните позиции на предприятието, ръст на оборота и печалбата на предприятието;
 • Подобрен и улеснен достъп до нужната на управлението информация;
 • Увеличен експортен потенциал и стабилно излизане на външни пазари;
 • Изпълнени мерки по визуализация, съобразени с изискванията, предвидени в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014– 2020” и общите условия към договора за безвъзмездна финансова помощ.