Стартира процедурата за избор на изпълнител чрез публична покана с предмет: 

Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Сървър система – 1 бр.; Система за архивиране и съхранение на данни – 1 бр.;

Обособена позиция 2: Технологично оборудване:

1.   Непрекъсваемо токозахранване UPS – 1 бр.;
2.   Изграждане на компютърна мрежа с 14 броя изходящи точки /цялостна комплектовка/ – 1 бр., включваща:

  • Кабелна и захранваща мрежа – 14 бр.;
  • Комутатор – 1 бр.;
  • UPS – 1 бр;
  • Маршрутизатор – 1 бр.;

3.   Сървърен шкаф – 1 бр.;

Обособена позиция 3: Дигитална баркод система – 4 бр.

Процедурата се провежда съгласно изискванията на ПМС № 160/ 1.07.2016 г.

Краен срок за кандидатстване: 11.04.2018г.

Приложени документи: